Znanstvena istraživanja jezika i prevođenja

Authors

Nataša Pavlović
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
https://orcid.org/0000-0001-6711-1790
Mateusz-Milan Stanojević
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku
https://orcid.org/0000-0001-7221-5842

Synopsis

Ova je knjiga zamišljena kao priručnik kojim se mladim istraživačima daje pregled koraka pri izradi znanstvenih istraživanja u području jezika i prevođenja. Riječ je o područjima koja su istraživački i metodološki srodna s obzirom na slične predmete istraživanja, pa ih je stoga moguće promatrati zajedno. Istodobno, sličnosti koje istraživanja jezika i prevođenja dijele čine ih u metodološkom smislu donekle različitima od drugih područja (npr. sociologije, psihologije), za koja postoje brojni metodološki priručnici. Stoga je mladim istraživačima teško koristiti postojeće priručnike iz drugih disciplina jer to iziskuje ne samo primjenu njima novih vještina nego i zamišljanje kako ih operacionalizirati u drukčijim okvirima. Cilj je knjige predstaviti glavne pristupe u empirijskim istraživanjima jezika i prevođenja te pokazati kako se takva istraživanja provode, prateći cijeli istraživački proces od početne ideje do diseminacije rezultata. Polazi se od teorijskih modela koji se nalaze u podlozi takvih istraživanja te se objašnjava kako se fenomeni povezani s jezikom i prevođenjem mogu promatrati u svjetlu pojedinih teorija. Pokazuje se kako se početne ideje za istraživanje pretvaraju u istraživačka pitanja, a ova u hipoteze koje će se istraživanjem provjeriti. Detaljno se obrađuju načini prikupljanja podataka (metoda opservacije, eksperimentalna metoda…), kao i njihove obrade (kvalitativna i kvantitativna analiza). Raspravlja se o prednostima i nedostacima svake metode te o njihovoj prikladnosti za pojedine vrste istraživačkih pitanja u području jezika i prevođenja. Obrazlaže se kako se nedostaci metoda mogu nadvladati kombinacijom metoda i triangulacijom podataka. Opisuju se koraci u diseminaciji rezultata istraživanja kako izlaganjima na znanstvenim skupovima tako i objavljivanjem radova. Objašnjava se recenzentski postupak. Osobit se naglasak stavlja na kritičku prosudbu vlastitog i tuđeg istraživanja. Kroz cijelu se knjigu posebno provlači i pitanje etike u istraživanjima, koja se i obrađuje u zasebnom dijelu, a obuhvaća sve etičke aspekte, od rada s ispitanicima i materijalima pa do problema plagiranja. Knjiga je namijenjena prvenstveno mladim istraživačima na razini diplomskog i doktorskog studija.

Chapters

 • Predgovor
 • I. PLANIRANJE I OPERACIONALIZACIJA ISTRAŽIVANJA
 • 1. Uvod
  (Što je istraživanje? Istraživački pristupi. Cikličnost istraživanja. Strah od istraživanja.)
 • 2. Tema istraživanja, istraživački problem i istraživačka pitanja
 • 3. Kritičko čitanje literature
  (Svrha kritičkog čitanja. Odabir literature i pretraživanje. Vođenje bilježaka i citiranje. Kako kritički čitati. Pomoć pri kritičkom čitanju.)
 • 4. Teorijski okviri istraživanja
  (Aksiomi i teorijski okviri. Definiranje temeljnih pojmova i njegove posljedice za istraživanje. Teorijski okviri i provođenje istraživanja: primjeri.)
 • 5. Hipoteze
  (Vrste hipoteza. Operacionalizacija hipoteza.)
 • 6. Varijable
  (Vrste varijabli. Odnos između varijabli. Vrijednost varijable.)
 • II. PRIKUPLJANJE PODATAKA
 • 7. Prikupljanje podataka eksperimentima i opservacijom
  (Eksperimenti. Opservacija.)
 • 8. Prikupljanje podataka pomoću upitnika, intervjua i fokusne skupine
  (Prikupljanje podataka pomoću upitnika. Značajke intervjua kao načina prikupljanja podataka. Značajke fokusne skupine kao načina prikupljanja podataka.)
 • 9. Prikupljanje podataka iz tekstova i korpusa
  (Računalni korpusi i zbirke tekstova. Značajke korpusa. Stvaranje vlastitih korpusa ili zbirke tekstova. Operacionalizacija i korištenje korpusa ili zbirki tekstova. Triangulacija.)
 • III. ANALIZA PODATAKA
 • 10. Kvantitativna analiza
  (Populacija i uzorak. Mjerenje. Deskriptivna statistika. Inferencijalna statistika. Softver za statističku analizu.)
 • 11. Kvalitativni pristupi i kvalitativna analiza podataka
  (Kvalitativni pristupi. Kvalitativna analiza: traženje uzoraka u podacima. Valjanost i dosljednost kvalitativne analize. Ručno kodiranje i kodiranje pomoću specijaliziranih softvera. Mješoviti pristupi.)
 • IV. DISEMINACIJA REZULTATA ISTRAŽIVANJA
 • 12.Pisanje sažetaka
  (Elementi sažetka. Savjeti za pisanje sažetaka.)
 • 13. Izlaganje na znanstvenim konferencijama
  (Poziv za sudjelovanje. Prijava sudjelovanja. Financijska pitanja. Boravak na konferenciji. Posteri i usmena izlaganja: dobre prakse. Nakon konferencije.)
 • 14. Pisanje znanstvenih radova
  (Struktura rada. Stil rada.)
 • 15. Postupak recenzije
  (Slanje rada i anonimizacija. Koraci u recenzentskom postupku. Sadržaj recenzije. Prihvaćanje i odbijanje rada.)
 • V. OTVORENOST I ETIČNOST U ISTRAŽIVANJU
 • 16. Otvorena znanost
 • 17. Etika u istraživanju
  (Etičnost u provođenju istraživanja sa sudionicima, Etičnost u obradi podataka, diseminaciji i autorstvu.)
 • Zaključak
 • Dodatak 1
 • Dodatak 2
 • Literatura
 • Kazalo pojmova
 • Bilješke o autorima

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Nataša Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku

Nataša Pavlović zaposlena je kao izvanredna profesorica na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje drži teorijske i praktične kolegije o prevođenju i istraživanju prevođenja. Njena su glavna područja znanstvenog interesa nove prijevodne tehnologije, obrazovanje prevoditelja te istraživanja prijevodnih procesa. Autorica je knjige Uvod u teorije prevođenja (Leykam international, 2015). Članica je međunarodne grupe TREC (Tematska mreža za empirijska istraživanja prevođenja i kognicije) te upravnog odbora COST akcije CA19102 Language in the human-machine era (2020.). Glavna je urednica znanstvenog časopisa The Interpreter and Translator Trainer (Routledge, Q1), a pokrenula je i prvi hrvatski časopis za istraživanja prevođenja i terminologije Hieronymus (2014.), posvećen osobito radovima mladih istraživača.

Mateusz-Milan Stanojević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za anglistiku

Mateusz-Milan Stanojević izvanredni je profesor na Odsjeku za anglistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Bavi se kognitivnom  lingvistikom, osobito odnosom strukturnih i semantičkih faktora u figurativnim konstrukcijama. Bio je voditelj projekata iz područja e-poučavanja pri Europskom centru za moderne jezike, a trenutno surađuje na dva projekta HRZZ-a. Autor je pedesetak radova, od toga dviju monografija: Konceptualna metafora: temeljni pojmovi, teorijski pristupi i metode (Srednja Europa, 2013) i Strateško konstruiranje značenja riječju i slikom – konceptualna motivacija u ovladavanju jezikom (u suatorstvu s Renatom Geld, Srednja Europa, 2018). Uredio je i suuredio nekoliko zbornika radova i uredničkih knjiga, od kojih je posljednja Metaphor, Nation, and Discourse (suuredio s Ljiljanom Šarić, John Benjamins, 2019). Dobitnik je Fulbrightove stipendije za boravak na Sveučilištu u Kansasu 2015 godine.

Downloads

Published

prosinca 8, 2020

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-901-4

Publication date (01)

2020