Information For Librarians

Knjižnice mogu slobodno uključivati e-knjige FF Open Press-a u svoje kataloge i popise elektroničke građe.

Svi knjižničari zainteresirani da u svojim ustanovama osiguraju potporu za objavu e-knjiga mogu koristiti ovaj softver otvorenog koda (Open Monograph Press).