Tekstna vezna sredstva u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu

Authors

Lidija Orešković Dvorski
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku

Synopsis

Ova je knjiga posvećena problematici tekstnih veznih sredstava u hrvatskom i francuskom znanstvenome diskursu. Konektori, vezna sredstva na razini teksta, najočitiji su znakovi povezanosti među rečenicama u tekstu, no u toj ulozi nisu usamljeni: interpunkcijski znakovi također su neizostavan dio organizacije teksta, kao i različiti forički elementi. Cilj knjige je prikazati različite teorijske poglede na vezna sredstva te na primjeru znanstvenoga diskursa donijeti pregled najčešćih konektora u hrvatskom i francuskom jeziku.

Knjiga je namijenjena svima koji se zanimaju za (nadrečenične) jezične pojave, prije svega studentima diplomskog i doktorskog studija, odnosno mladim istraživačima. Svrsishodnost knjige počiva na malom hrvatsko-francuskom rječniku, odnosno popisima hrvatskih konektora i njihovih francuskih ekvivalenata, koji mogu pronaći svoju praktičnu primjenu među studentima francuskog jezika u pisanju (prvih) akademskih radova.

Chapters

  • 1. Uvod
  • 2. Opći teorijsko-metodološki okvir
  • 3. Znanstveni diskurs
  • 4. Konektori
  • 5. Interpunkcija
  • 6. Pregled i analiza konektora iz građe
  • 7. Pregled i analiza interpunkcije iz građe
  • 8. Zaključak
  • 9. Popis literature

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Lidija Orešković Dvorski, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za romanistiku

Rođena 1977. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju, te osnovnu i srednju glazbenu školu. Solo pjevanje na Muzičkoj akademiji u Zagrebu diplomirala je 2002., a francuski i engleski jezik i književnost  2003. godine, te je upisala poslijediplomski znanstveni studij lingvistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorsku disertaciju Konektori i interpunkcija u hrvatskom i francuskom znanstvenom diskursu (mentori dr.sc. Dražen Varga, izv.prof; dr.sc. Josip Silić, professor emeritus) obranila je 2012. i stekla titulu doktora znanosti – znanstveno područje humanističke znanosti, polje filologija, grana romanistika i kroatistika. Od 2005. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na projektu prof.dr.sc. Dražena Varge (Francuska gramatika za govornike hrvatskog, od 2007. Romanske gramatike za govornike hrvatskog).  2013. postaje znanstveni novak-viši asistent, a 2015. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Od 2005. aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na studiju francuskog jezika i književnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. U koautorstvu ili samostalno objavila je 14 znanstvenih članaka i poglavlja u knjizi te 1 stručni rad u zemlji i inozemstvu. Izlagala je na 20-ak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova. Bila je na stručnom usavršavanju iz primjene verbotonalne metode fonetske korekcije u Španjolskoj. 2012. održala je dva pozvana predavanja (u okviru ciklusa predavanja Zagrebačkog lingvističkog kruga i u okviru projekta Francuski za akademske namjene kao novi nastavni program: stanje i perspektive). Član je Hrvatskog društva za primijenjenu lingvistiku. Vanjski je suradnik Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu.

Downloads

Published

srpnja 6, 2021