Kroz prostor i vrijeme: Zbornik u čast Miri Menac-Mihalić

Authors

Anđela Frančić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Boris Kuzmić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Marija Malnar Jurišić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-6835-8725

Synopsis

Zbornik Kroz prostor i vrijeme posvećen je prof. dr. sc. Miri Menac-Mihalić, dugogodišnjoj profesorici Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagreba te članici suradnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Prof. dr. sc. Mira Menac-Mihalić iznimno je plodna znanstvenica koja se, uz veliki broj radova iz dijalektologije, smatra i začetnicom hrvatske dijalektne frazeologije. U zborniku posvećenom njezinu radu i djelovanju objavljeni su prilozi koji su grupirani u dvije glavne tematske cjeline (dijalektologija/povijest jezika "O govorima kroz vrijeme" i frazeologija "Živost frazema"). Radovi predstavljaju izniman znanstveni doprinos hrvatskoj filologiji. Velikim su dijelom rezultat terenskih istraživanja kojima se prikupljala građa za obradu. Donose precizne rezultate o fonološkim/morfološkim/leksičkim značajkama hrvatskih mjesnih govora, a istražuju se i frazemi potvrđeni u hrvatskoj nacionalnoj ili dijalektnoj frazeologiji. Dio građe koji se opisuje ekscerpiran je iz postojeće literature te pomno i iscrpno analiziran.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Anđela Frančić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Anđela Frančić rođena je 8. rujna 1961. u Prelogu. Osnovnu je školu završila u Svetoj Mariji, a srednju (Pedagoški obrazovni centar "Bogdan Ogrizović") u Zagrebu. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je (1985.), magistrirala (1992.) i doktorirala (1999.). Nakon završetka studija (Jugoslavenski jezici i književnosti) radila je u Zavodu za jezik / Zavodu za hrvatski jezik (danas Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje), a od 2002. zaposlena je na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (Odsjek za kroatistiku, Katedra za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika), gdje predaje povijesnojezične i onomastičke kolegije. Petnaestak godina bila je vanjska suradnica na Visokoj školi za poslovanje i upravljanje "Baltazar Adam Krčelić" u Zaprešiću (danas Veleučilište Baltazar Zaprešić), gdje je predavala standardnojezične kolegije. Od 2016. redovita je profesorica u trajnome zvanju. Sudjelovala je na brojnim znanstvenim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Članica je suradnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, predsjednica Odbora za onomastiku Razreda za filološke znanosti HAZU, članica Odbora za normu hrvatskoga standardnog jezika HAZU te glavna i odgovorna urednica Akademijina časopisa Folia onomastica Croatica. Hrvatska je predstavnica u Međunarodnome slavističkom komitetu, članica Onomastičke komisije pri tome Komitetučlanica Savjeta za jezik i govor Hrvatske radiotelevizije, Glavnoga odbora Matice hrvatske, ICOS-a (International Council of Onomastic Sciences), Kajkavskoga spravišča i Hrvatskoga filološkog društva.

Boris Kuzmić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2019. redoviti profesor

2014. izvanredni profesor

2008. docent

2006. doktorat iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

2000. magisterij iz kroatistike na Sveučilištu u Zagrebu

1997. zaposlen na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta u Zagrebu

1997. diploma Filozofskoga fakulteta u Zagrebu (jednopredmetna kroatistika)

Područja istraživanja:

Povijesna fonologija i morfologija čakavske i kajkavske stilizacije hrvatskoga jezika, jezik suvremenih turopoljskih kajkavskih pisaca

Preddiplomski kolegiji:

Povijesna gramatika hrvatskoga jezika (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2386)

Jezik hrvatskih petrarkističkih pisaca (https://omega.ffzg.hr/course/view.php?id=2652)

Druga postignuća:

2021. Nagrada Grada Zagreba kao član radne skupine i projektnog tima znanstveno-istraživačkog i izdavačkog projekta Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do 21. stoljeća.1999.  lektorat na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani

2016 – ... član uredništva časopisa Croatica.

2010 – 2018. predstojnik Katedre za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2002 – 2003. seminarska nastava iz Staroslavenskoga jezika na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu

1999.  lektorat na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Ljubljani

Marija Malnar Jurišić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Rođena je 1982. godine u Postojni, Republika Slovenija. Osnovnu školu završila je u Tršću, a opću gimnaziju u Čabru. Poslijediplomski doktorski studij kroatistike, smjer jezik, upisala je 2006. godine, a doktorirala 2012. godine. Bila je suradnicom na projektu Istraživanje hrvatske dijalektne frazeologije. Od siječnja 2020. godine suradnica je na projektu Lingvistička geografija Hrvatske u europskome okružju (LinGeH) koji financira Hrvatska zaklada za znanost, a od prosinca 2018. godine članica je radne skupine na međunarodnome projektu Općeslavenski lingvistički atlas (OLA). Od studenoga 2021. godine suradnica je na projektu Zavoda za lingvistička istraživanja Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti Istraživanje hrvatskih dijalekata i povijesti hrvatskoga jezika. Stručno se usavršavala na stipendiji na Filozofskom fakultetu u Ljubljani (2008.), a iste je godine sudjelovala na dijalektološkoj radionici u Poljskoj gdje se upoznala s radom poljskih i ruskih dijalektologa. U zvanje znanstvene suradnice izabrana je 2013. godine. Od listopada 2019. godine zaposlena je kao docentica na Katedri za dijalektologiju i povijest hrvatskoga jezika. Izlaže na međunarodnim i domaćim skupovima. Bila je mentoricom na govorničkoj školi „Ivo Škarić“ (jednotjednom tečaju govorništva za darovite srednjoškolce koji organiziraju Odjel za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva i Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa). Područje njezina znanstvenoga interesa obuhvaća narječja hrvatskoga jezika i frazeologiju.

Downloads

Published

veljače 21, 2022

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Co-publisher's ISBN-13 (24)

978-953-175-981-6

Publication date (01)

2022

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-863-5

Date of first publication (11)

2021