Zbornik I. skupa hrvatske ranokršćanske arheologije (HRRANA)

Authors

Mirjana Sanader (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Domagoj Tončinić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Iva Kaić (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Vinka Matijević (ed)
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

Episkopalno središte, tri slavne nekropole Salone i Eufrazijeva bazilika u Poreču su najpoznatiji ranokršćanski lokaliteti u Hrvatskoj. Oni, međutim, nisu i jedini – uz njih su pronađeni brojni drugi, ne manje važni, ranokršćanski objekti, crkve, nekropole i pokretni nalazi. O njihovom značaju govori i činjenica da je više njih relevantno i u međunarodnom istraživanju određenih arheoloških tema. K tomu, nakon gotovo stoljeća i pol arheoloških iskopavanja, znanost uvijek iznova dolazi do novih otkrića. Takva poticajna situacija potaknula je znanstvenike sa Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu na organizaciju prvog nacionalnog ranokršćanskog arheološkog skupa. Slijedom toga je u Zagrebu od 15. do 17. ožujka 2018. održan prvi hrvatski skup ranokršćanske arheologije. Prvi cilj skupa, čiji akronim po početnim slovima naslova glasi HRRANA, je bio prezentiranje aktualnog stanja, i možebitno unaprjeđivanje, te važne znanstvene discipline. Objavom ovog zbornika radova nastoji se promovirati ne samo hrvatske ranokršćanske lokalitete, spomenike, arhitekturu, krajobraze, ikonografiju, epigrafiju i recentna arheološka istraživanja, nego i uputiti na različite istraživačke i metodološke probleme u istraživanju ranokršćanske arheologije u Hrvatskoj kroz rasprave, ispitivanja, znanstvena i praktična pitanja.

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mirjana Sanader, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prof. dr. Mirjana Sanader rođena je u Splitu, gdje je i maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Godine 1975. upisala je studij Klasične arheologije na Institut für klassische Archäologie der Universität Leopold Franzes u Innsbrucku (Austrija), na kojemu je 1983. g. promovirana obranivši doktorsku tezu Kerberos in der Antike. Godine 1993. započinje akademsku karijeru na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996.  napredovala je u zvanje docenta, a 1999. g. postaje izvanredni profesor. Godine 2000. postaje predstojnica Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, a od 2002. g. je redoviti profesor. Od 2002. do 2005. godine obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za arheologiju. Zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju stekla je 2008. godine. Od veljače 2014. god. do umirovljenja predstojnica je Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Domagoj Tončinić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Domagoj Tončinić rođen je 6.7.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Frankfurtu na Majni i u Zagrebu, a realnu gimnaziju u Beču. Na Sveučilištu u Beču upisao je klasičnu arheologiju i povijest te je potom studij arheologije i povijesti nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009. doktorirao je s temom Arhitektura rimskih legijskih logora. Od 2001. do danas zaposlen je na Filozofskom fakultetu. Održava nastavu iz rimske provincijalne, kasnoantičke i ranokršćanske arheologije na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Kao mentor sudjeluje u Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije te je kao predavač uključen u kolegije Stanje istraživanja u povijesti umjetnosti, arheologiji, etnologiji i antropologiji na Poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti. Područje njegovog užeg znanstvenog djelovanja je rimska provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.

Iva Kaić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Iva Kaić rođena je 1980. god. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu školu i klasičnu gimnaziju. Diplomirala je 2005. god. na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Iste se godine zaposlila u knjižnici Odsjeka za arheologiju na istome Fakultetu. Od 2008. do 2014. god. bila je zaposlena kao znanstvena novakinja na projektu Corpus Inscriptionum Latinarum quae in Croatia repertae sunt (130-0000000-0825, voditeljica projekta prof. dr. sc. Marina Milićević Bradač). Od 2009. god. sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije te terenske nastave pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorirala je 2013. god. pod mentorstvom prof. dr. sc. Mirjane Sanader s temom Rimski svijet u malome. Geme kao svjedočanstva svakodnevnog života. U 2018. god. izabrana je u nastavno-znanstveno zvanje docentice. Njen istraživački interes obuhvaća rimsku provincijsku, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju s užom specijalizacijom za rimsku gliptiku.

Vinka Matijević, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Vinka Matijević (1986, Split, Hrvatska) titulu magistrice struke arheologije i povijesti stekla je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2016. god. obranila doktorski rad pod naslovom Tipologija i topografija kasnoantičkih grobova u arheološkom krajoliku srednje Dalmacije pod mentorstvom prof. dr. sc. M. Sanader. Od 2010. god. zaposlena je kao znanstveni novak-asistent na Katedri za rimsku provincijalnu, kasnoantičku i ranokršćansku arheologiju na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a od 2021. god. radi kao docent na istoj Katedri. Sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskom i diplomskom studiju te terenskoj nastavi. Od 2014. god. suradnica je na znanstveno-istraživačkim projektima koje financira HRZZ. Od 2017. god. sudjeluje u aktivnostima popularizacije znanosti. Do sada je sudjelovala na brojnim međunarodnim skupovima u Hrvatskoj i u inozemstvu. Njen glavni istraživački interes usmjeren je na razdoblje kasne antike na istočnom Jadranu.

HRRANA

Downloads

Published

rujna 13, 2022

Categories

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-785-0

Publication date (01)

2020

Physical Dimensions

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-035-0

Publication date (01)

2022