Tilurium V. : arheološka istraživanja 2010. - 2018. godine

Authors

Mirjana Sanader, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Domagoj Tončinić, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Zrinka Šimić-Kanaet, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Zrinka Buljević, Arheološki muzej u Splitu; Sanja Ivčević, Arheološki muzej u Splitu; Ana Pavlović, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu; Siniša Radović, Filozofski fakultet u Puli; Ines Buljubašić, Arheološki muzej Narona; Branko Mušič, Univerza v Ljubljani

Synopsis

U monografiji Tilurum V. Arheološka istraživanja 2010. – 2018. godine, prikazuju se rezultati arheoloških istraživanja na lokalitetu rimskog legijskog logora Tilurij provedenih u razdoblju između 2010. i 2018. godine. Kako se iz samog naslova vidi, radi se o petoj knjizi koja nastavlja objavljivati rezultate tih arheoloških istraživanja nekadašnjeg rimskog legijskog logora Tilurija. U ovoj smo knjizi poseban naglasak stavili na rezultate istraživanja arheološke sonde nazvane sonda D, i to tako da su navedeni svi relevantni podaci koji omogućuju razumijevanje tijeka iskopavanja i korištene metodologije. U prvom dijelu knjige Tilurium V kronološki su predstavljena arheološka istraživanja odnosno sve provedene radnje i postupci od kojih se sastojalo iskopavanje na spomenutoj sondi D i to, kako sam naslov ističe, u razdoblju od 2010. – 2018. godine. Uz opis tijeka istraživanja prikazani su svi relevantni podaci, crteži i fotografije koji omogućuju bolje razumijevanje provedenih radnji i dobivenih rezultata. Opisan je i proces zaštite, odnosno konzervacije tog istraženog dijela lokaliteta. Drugi dio monografije posvećen je obradi i analizi relevantnih pokretnih nalaza (keramika, staklo, metal i novac) koji su na sondi D otkriveni tijekom istraživanja u predmetnom razdoblju. U posebnom poglavlju knjige objavljuje se i osteološka analiza životinjskih kostiju prikupljenih tijekom istraživanja na istoj sondi. Posljednje poglavlje predstavlja objava rezultata geofizičkih istraživanja primjenom georadara.

 

UREDNICA: Mirna Vukov

Prilog: Ana Pavlović, Siniša Radović, Ines Buljubašić i Branko Mušič.

Ovaj rad je proizašao iz projekta Hrvatske zaklade za znanost IP-2018-01-4934 "Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana" (AdriaRom).

Chapters

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Mirjana Sanader, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Prof. dr. Mirjana Sanader rođena je u Splitu, gdje je i maturirala na Klasičnoj gimnaziji. Godine 1975. upisala je studij Klasične arheologije na Institut für klassische Archäologie der Universität Leopold Franzes u Innsbrucku (Austrija), na kojemu je 1983. g. promovirana obranivši doktorsku tezu Kerberos in der Antike. Godine 1993. započinje akademsku karijeru na Katedri za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju Odsjeka za arheologiju Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 1996.  napredovala je u zvanje docenta, a 1999. g. postaje izvanredni profesor. Godine 2000. postaje predstojnica Katedre za antičku provincijalnu i ranokršćansku arheologiju, a od 2002. g. je redoviti profesor. Od 2002. do 2005. godine obnašala je dužnost pročelnice Odsjeka za arheologiju. Zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju stekla je 2008. godine. Od veljače 2014. god. do umirovljenja predstojnica je Arheološkog zavoda Odsjeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Domagoj Tončinić, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Domagoj Tončinić rođen je 6.7.1972. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađao je u Frankfurtu na Majni i u Zagrebu, a realnu gimnaziju u Beču. Na Sveučilištu u Beču upisao je klasičnu arheologiju i povijest te je potom studij arheologije i povijesti nastavio na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2009. doktorirao je s temom Arhitektura rimskih legijskih logora. Od 2001. do danas zaposlen je na Filozofskom fakultetu. Održava nastavu iz rimske provincijalne, kasnoantičke i ranokršćanske arheologije na preddiplomskom i diplomskom studiju arheologije. Kao mentor sudjeluje u Poslijediplomskom doktorskom studiju arheologije te je kao predavač uključen u kolegije Stanje istraživanja u povijesti umjetnosti, arheologiji, etnologiji i antropologiji na Poslijediplomskom doktorskom studiju predmoderne povijesti. Područje njegovog užeg znanstvenog djelovanja je rimska provincijalna arheologija s naglaskom na rimsku vojsku i njenu arheološku ostavštinu.

Zrinka Šimić-Kanaet, Filozofski fakultet Sveučilište u Zagrebu

Zrinka Šimić-Kanaet rođena je 21. svibnja 1956. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Zagrebu. Na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je 1980. godine studij arheologije i studij talijanskog jezika i književnosti. Od 1984. do 2005. godine radila je na Odsjeku za arheologiju kao voditelj knjižnice. Od 25. siječnja 2005. godine zaposlena je na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na mjestu asistenta za znanstveno područje humanističkih znanosti, polje arheologija, za predmet Analiza i obrada antičke keramike, na Katedri za klasičnu arheologiju. Od 2006. godine sudjeluje u nastavi na preddiplomskom studiju arheologije: Proseminar iz klasične arheologije i Uporabna grčka i rimska keramika, a od akad. god. 2008/09. i na diplomskom studiju arheologije izvodeći nastavu iz kolegija: Grčka uporabna keramika i Rimska provincijalna keramika. 2009. godine izabrana je u suradničko zvanje višeg asistenta.

Zrinka Buljević, Arheološki muzej u Splitu

Rođena je 1969. god. u Splitu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Godine 1992. je diplomirala na Odsjeku za arheologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na istom je sveučilištu 1999. godine magistrirala s temom Rimski stakleni balzamariji iz Salone, te 2016. godine doktorirala s temom Ranorimsko salonitansko i tilurijsko stakleno posuđe u kontekstu nalaza staklenog posuđa s područja provincije Dalmacije (mentorica dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.). Od 1993. godine je zaposlena u Arheološkom muzeju u Splitu kao vježbenica, od 1994. godine kao kustosica rimsko-provincijalne zbirke, od 1999. godine kao viša kustosica rimsko- provincijalne zbirke, a od 2009. godine kao muzejska savjetnica rimsko-provincijalne zbirke. Imenovana je v.d. ravnateljice Arheološkog muzeja u Splitu 2004. godine, a ravnateljicom 2005.-2013. g. Sudjelovala je na istraživanjima nekoliko značajnih dalmatinskih lokaliteta koja je u Saloni, Naroni i Sv Filipu i Jakovu vodio Arheološki muzej u Splitu, a u Tiluriju Zagrebačko sveučilište. Glavna je urednica muzejskog časopisa Vjesnika za arheologiju i povijest dalmatinsku (br. 98-105; 2005. – 2012. god.) i serije Katalozi i monografije (2008. – 2012. god.). Članica je strukovnih udruga Hrvatskog arheološkog društva od 1994. god. i Association Internationale pour l'Histoire du Verreod 2006. god. Njeni istraživački rad na projektu odnosi se na analizu staklene građe u Tiluriju i Dalmaciji.

Sanja Ivčević, Arheološki muzej u Splitu

Rođena je 1969. god. u Splitu gdje je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1992. god. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer arheologija, te 1999. god. magistrirala na istom fakultetu, s temom Antičke fibule iz Salone iz Arheološkog muzeja Split (mentor dr. sc. Marin Zaninović, red. prof.). Na istom je sveučilištu doktorirala 2016. god. s temom Tipologija i kronologija rimske vojne opreme u doba principata na području između rijeke Krke i Cetine (mentorica dr. sc. Mirjana Sanader, red. prof.). Od 1993. god. zaposlena je u Arheološkom muzeju u Splitu, a od 2009. god. radi u zvanju muzejske savjetnice. Jedan je od autora stalnog postava Arheološkog muzeja u Splitu, te stalnog postava Muzeja Narona. Radila je kao autor i suradnik na više izložbi. Bila je u uredništvu Vjesnika za historiju i arheologiju dalmatinsku od 2005. do 2013. god., urednica je kataloga izložbe Odraz Rimljanke, te zbornika radova znanstvenog skupa Arheološka istraživanja na srednjem Jadranu, Zagreb-Split 2010. Od 2009. god. je član Nakladničkog vijeća Hrvatskog arheološkog društva.
Sudjelovala je na raznim terenskim istraživanjima (Solin, Klis, Split, Vid kod Metkovića, Marina kod Trogira, Vis-voditelj istraživanja). Predavanjima je sudjelovala na više međunarodnih skupova, a u znanstvenom se radu bavi arheološkim spomenicima rimskog razdoblja iz Dalmacije. Objavila je 12 poglavlja u knjigama, 25 znanstvenih, po 1 stručni i pregledni rad, 11 prikaza, a koautor je u 13 kataloga izložbi i vodiča. U koautorstvu je objavila dvije knjige. Od 2014. god. suradnica je na istraživačkom projektu Between the Danube and the Mediterranean. Exploring the role of Roman military in the mobility of people and goods in Croatia during the Roman Era (RoMiCRO) (br. projekta: 6505; voditeljica: prof. dr. sc. M. Sanader; financiranje: HRZZ). Istraživački rad na projektu sastoji se od znanstvene obrade metalnih nalaza, uglavnom vojne opreme, svakodnevnih uporabnih predmeta, te umjetničkog obrta.

Downloads

Published

rujna 13, 2022

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-033-6

Publication date (01)

2022

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-786-7

Date of first publication (11)

2021

Physical Dimensions