Historijska gramatika ukrajinskog jezika, 2 = Iсторична граматика української мови, 2

Authors

Oksana Timko Đitko
Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0003-3815-8893
Julia Jusyp Jakymovič
Katedra za slovački jezik i književnost, Filološki fakultet Sveučilišta u Užgorodu, Ukrajina
https://orcid.org/0000-0002-0887-3151

Synopsis

Drugi svezak udžbenika iz povijesne gramatike ukrajinskog jezika. Bavi se analizom vrsta riječi, predstavlja kulturne spomenike ukrajinskog jezika te sadrži političku i jezičnu kartu Ukrajine. Udžbenik je namijenjen studentima ukrajinskog jezika i dio je nakladničke cjeline Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis.

Chapters

 • Зміст
 • Список умовних скорочень
 • 1. Іменник
 • 2. Займенник
 • 3. Прикметник
 • 4. Числівник
 • 5. Дієслово
 • 6. Прислівник
 • 7. Прийменник
 • 8. Сполучник
 • 9. Частка
 • 10. Вигук
 • Схеми морфологічного аналізу частин мови
 • Пам’ятки української писемності (ілюстрації)
 • Політична карта України i карта говорів української мови
 • Словничок основних понять
 • Рекомендована література до курсу

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Oksana Timko Đitko, Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Oksana Timko Đitko je 1992. godine diplomirala je opću lingvistiku i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Od 1992. do 1997. bila je na postdiplomskom studiju u Užgorodu, Ukrajina, gdje je 1997. obranila magisterij „Botanička i zoološka leksika bačkih Rusina“.
Od 2001. godine zaposlena je na Katedri za ukrajinski jezik i književnost gdje je 2006. g. obranila doktorsku radnju „Glagolske kategorije u ukrajinskom i hrvatskom jeziku“.
Područja bavljenja su: dijalektologija, rusinski jezik, morfologija, povijest jezika.

Julia Jusyp Jakymovič, Katedra za slovački jezik i književnost, Filološki fakultet Sveučilišta u Užgorodu, Ukrajina

Rođena je 17. siječnja 1961. godine u s. Ruske Pole, Zakarpatska oblast, Ukrajina.
Godine 1983. završila je Filološki fakultet i upisala postdiplomski studij. Pod mentorstvom prof. J. Dzenzeljivskog 1989. g. obranila je rad „Struktura onomatopeja i njihovih izvedenica u ukrajinskim govorima Karpata“. Te je primljena na mjesto predavača na Katedri opće i slavenske lingvistike. Od 1993. g. je docentica, a kad je 1995. godine katedra preimenovana u Katedru slovačke filologije, ostaje raditi na novoj katedri.
Julia Jusyp Jakymovič završava rad na doktorskoj disertaciji „Lingvalizacija slavenskog zvučnog prostora u umjetničkom poetskom tekstu perioda književnog modernizma kraja XIX – početka XX st.“.
Ima 115 publikacija znanstvenog i stručnog karaktera. Autorica je sedam udžbenika i dvije monografije. Sudjeluje u radu međunarodnih i ukrajinskih konferencija.
Područja znanstvenog interesa su: ukrajinski jezik, češki jezik, staroslavenski jezik, poredbena analiza slavenskih jezika, historijska gramatika.

Downloads

Published

lipnja 14, 2023

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-379-089-3

Publication date (01)

2023

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-789-8

Date of first publication (11)

2021