Vizualna obilježja govorenoga jezika

Authors

Bogdanka Pavelin Lešić
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik

Synopsis

Knjiga nastoji pružiti uvid u problematiku vizualnih obilježja govorenoga jezika s motrišta suvremene jezične znanosti. Njen cilj jest omogućiti upoznavanje s osnovnim pojmovima i terminima problematike razgovornih gesta te osvijetliti znanstveno zanimanje za vizualne pojave govorenoga jezika u interdisciplinarnome ozračju suvremenih lingvističkih istraživanja. Sadržaj knjige je usredotočen na vizualna obilježja govorenoga jezika, tako da se nastojalo razmotriti vizualna obilježja govorenoga jezika u odnosu na povezane aspekte iz problematike jezika i spoznaje te na taj način pridonijeti boljem razumijevanju i istraživanju uloge vizualnih obilježja u usmenoj jezičnoj djelatnosti.

Chapters

 • Uvodna bilješka
 • Predgovor
 • 1. Razgovorne geste i usmena jezična djelatnost
  1.1. Posturomimogestualne manifestacije, vidljivi dio govorenog iskaza
 • 1.2. Vizualna obilježja govorenoga jezika u kontekstu lingvističkih istraživanja
 • 1.3. Status razgovornih gesta u jezičnoj djelatnosti
 • 1.4. Pluridimenzionalni sadržaj iskaza
 • 2. Silingvističke i amblematičke razgovorne geste
  2.1. Uzgovorne geste i pragmatička ekonomija usmenog izražavanja u interakciji licem u lice
 • 2.2. Razine funkcioniranja vizualnih obilježja govorenoga jezika
 • 2.3. Amblematičke geste u svjetlu francuske jezične pragmatike
 • 3. Metaforizacija i vizualna obilježja govorno-jezičnog izraza
  3.1. Vanjski pojavni lik u jeziku
 • 3.2. Prostor, plodan izvor metaforizacije
 • 3.3. Razgovorne geste i metaforizacija prostora i životne svakodnevice
 • 3.4. Zaključak
 • Literatura
 • Dodaci
 • Kazalo pojmova
 • Kazalo autora
 • Iz recenzija

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Bogdanka Pavelin Lešić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik

Rođena 1965. u Tiaretu, Alžir. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala 1989. francuski i engleski jezik i književnost. Stekla pod mentorstvom Paula Rivenca 1990. Diplôme d’études approfondies i 1994. Diplôme de Doctorat na Département des Sciences du langage/Odsjek za jezične znanosti, Université de Toulouse 2, Francuska. Od 1994. stalno zaposlena u Školi stranih jezika Poliklinike Suvag. 1996. na studijskom boravku u California State University of San Marcos. Od 2000. stalno zaposlena kao viša lektorica na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na istoj Katedri. Od 2007.-2009. zamjenica Pročelnika Odsjeka za romanistiku. Od 2009. do 2011. Pročelnica Odsjeka za romanistiku. Od 1.10.2011. Predstojnica Katedre za francuski jezik. Sudionik i/ili voditelj znanstvenih projekata: Polisenzorika slušanja (207001), nositelj P. Guberina, vodila granu projekta pod nazivom Spaciogramatika, GRAC Croatie u sklopu međunarodnog projekta GRAC - Grammaires et contextualisations, DILTEC - Didactique des langues, des textes et des cultures (2013.-2018), Segmentalni i suprasegmentalni aspekti govorno-jezične djelatnosti francuskoga jezika (2013), Kontrastivni doprinos lingvističkom i pragmatičkom opisu francuskoga jezika u kontekstu hrvatske romanističke tradicije (2014),  Radionica francuske gramatike FRA-GRAC  (2014/2015), Priručnik za akademske namjene ( 2014/2015), Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje – kontrastivni pristup (2015), Kontrastivni doprinos opisu francuskoga jezika s motrišta kroatofonih govornika  (2017), u tijeku je projekt GReC Croatie - grammaire française en contextualisation. Predsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora Prvog, Drugog i Trećeg međunarodnog frankofonog simpozija Sveučilišta u Zagrebu FRANCONTRASTE. Urednica 5 svezaka Zbornika međunarodnih kongresa frankofonije Sveučilišta u Zagrebu Francontraste objavljenih u izdavačkoj kući CIPA, Mons, Belgija. Godine 2011. suosnivateljica je Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika i dopredsjednica upravnog odbora Udruge. Članica je brojnih znanstvenih i stručnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavila je dvije autorske znanstvene monografije Le geste à la parole (Presses Universitaire du Mirail, 2002) i Vizualna obilježja govorenoga jezika (Filozofski fakultet u Zagrebu, FF Press, 2013). Koautorica je sa Darjom Damić Bohač sveučilišnih udžbenika na francuskome jeziku L'article grammatical en français i na hrvatskome jeziku Uporaba člana u francuskome jeziku (Filozofski fakultet u Zagrebu, FF Press, 2016, 2019). Za svoj predan rad na promociji francuskoga jezika kao i za brojne inicijative za unaprjeđenje sveučilišne, kulturne i znanstvene suradnje Hrvatske i Francuske, pristupnica je odlukom Predsjednika Vlade Republike Francuske 9.10.2012. odlikovana visokim francuskim odličjem, ordenom Viteza reda akademskih palmi (Chevalière d’Ordre des  palmes académiques).

Downloads

Published

veljače 14, 2019

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-755-3 (PDF)

Publication date (01)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-462-0

Publication date of print counterpart (19)

2013

Physical Dimensions