L'article grammatical en français

Authors

Bogdanka Pavelin Lešić
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik
Darja Damić Bohač
Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik

Synopsis

Ova knjiga za cilj ima pomoći kroatofonim studentima francuskog jezika da prodube znanje uporabe gramatičkog člana u francuskome. Knjiga jednako tako može biti korisna svim kroatofonim studentima koji su postigli srednji stupanj poznavanja francuskog jezika. Prvi dio knjige donosi teorijsku sintezu uporabe gramatičkog člana u francuskome, s posebnim osvrtom na izostanak člana, kao i pitanje određenog, neodređenog i partitivnog člana. Dodatak prvom dijelu nudi vježbe usmjerene na teškoće s kojima se kroatofoni govornici suočavaju pri učenju francuskoga. Rješenja zadataka predstavljaju sredstvo za samoučenje te omogućuju studentima praćenje vlastitog napretka. Pojedini aspekti uporabe člana studentima predstavljaju više teškoća od drugih, što ovisi o materinjem jeziku i ostalim jezicima koje poznaju. Ovaj se priručnik usredotočuje na one točke uporabe člana koje su kroatofonim studentima najteže usvojive. Riječ je o teškoćama s kojima se studenti susreću i nakon dugogodišnjeg učenja jezika, a što je posljedica interferencije između hrvatskog i francuskog. Knjiga je rezultat kontinuiranog praćenja najčešćih i najozbiljnijih pogrešaka koje su uočavane u pismenim zadaćama i usmenim izlaganjima kroatofonih studenata tijekom desetljeća nastave na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Drugi dio knjige nudi niz vježbi koje odgovaraju srednjem i naprednom stupnju znanja francuskog jezika.

Chapters

 • Préface
 • PREMIE`RE PARTIE
  Bogdanka Pavelin Lešić
 • 1 L’article en français:
  déterminant et actualisateur
 • 2 Article LE (le, la, l’, les) ou l’article dit défini
 • 3 Article UN (un, une, des) ou l’article dit indéfini
 • 4 Article DU (du, de la, de l’, des) ou l’article dit partitif
 • 5 L’absence de l’article – l’absence du déterminant
 • 6 Appendices
 • Article grammatical, indicateur du genre et du nombre
 • Tableau des noms de pays et d’îles
 • Liste de locutions figées
 • Exercices gradués
 • Corrigés
 • DEUXIE`ME PARTIE
  Darja Damić Bohač
 • Exercices sur l’article grammatical
 • Corrigés
 • Bibliographie
 • Index

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Bogdanka Pavelin Lešić, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik

Rođena 1965. u Tiaretu, Alžir. Na Filozofskome fakultetu u Zagrebu diplomirala 1989. francuski i engleski jezik i književnost. Stekla pod mentorstvom Paula Rivenca 1990. Diplôme d’études approfondies i 1994. Diplôme de Doctorat na Département des Sciences du langage/Odsjek za jezične znanosti, Université de Toulouse 2, Francuska. Od 1994. stalno zaposlena u Školi stranih jezika Poliklinike Suvag. 1996. na studijskom boravku u California State University of San Marcos. Od 2000. stalno zaposlena kao viša lektorica na Katedri za francuski jezik Odsjeka za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Od 2008. u znanstveno-nastavnom zvanju docenta na istoj Katedri. Od 2007.-2009. zamjenica Pročelnika Odsjeka za romanistiku. Od 2009. do 2011. Pročelnica Odsjeka za romanistiku. Od 1.10.2011. Predstojnica Katedre za francuski jezik. Sudionik i/ili voditelj znanstvenih projekata: Polisenzorika slušanja (207001), nositelj P. Guberina, vodila granu projekta pod nazivom Spaciogramatika, GRAC Croatie u sklopu međunarodnog projekta GRAC - Grammaires et contextualisations, DILTEC - Didactique des langues, des textes et des cultures (2013.-2018), Segmentalni i suprasegmentalni aspekti govorno-jezične djelatnosti francuskoga jezika (2013), Kontrastivni doprinos lingvističkom i pragmatičkom opisu francuskoga jezika u kontekstu hrvatske romanističke tradicije (2014),  Radionica francuske gramatike FRA-GRAC  (2014/2015), Priručnik za akademske namjene ( 2014/2015), Strukturacija, jezična djelatnost, diskurs i dalje – kontrastivni pristup (2015), Kontrastivni doprinos opisu francuskoga jezika s motrišta kroatofonih govornika  (2017), u tijeku je projekt GReC Croatie - grammaire française en contextualisation. Predsjednica Organizacijskog odbora i članica Programskog odbora Prvog, Drugog i Trećeg međunarodnog frankofonog simpozija Sveučilišta u Zagrebu FRANCONTRASTE. Urednica 5 svezaka Zbornika međunarodnih kongresa frankofonije Sveučilišta u Zagrebu Francontraste objavljenih u izdavačkoj kući CIPA, Mons, Belgija. Godine 2011. suosnivateljica je Hrvatske udruge frankofonih sveučilišnih nastavnika i dopredsjednica upravnog odbora Udruge. Članica je brojnih znanstvenih i stručnih udruga u Hrvatskoj i inozemstvu. Objavila je dvije autorske znanstvene monografije Le geste à la parole (Presses Universitaire du Mirail, 2002) i Vizualna obilježja govorenoga jezika (Filozofski fakultet u Zagrebu, FF Press, 2013). Koautorica je sa Darjom Damić Bohač sveučilišnih udžbenika na francuskome jeziku L'article grammatical en français i na hrvatskome jeziku Uporaba člana u francuskome jeziku (Filozofski fakultet u Zagrebu, FF Press, 2016, 2019). Za svoj predan rad na promociji francuskoga jezika kao i za brojne inicijative za unaprjeđenje sveučilišne, kulturne i znanstvene suradnje Hrvatske i Francuske, pristupnica je odlukom Predsjednika Vlade Republike Francuske 9.10.2012. odlikovana visokim francuskim odličjem, ordenom Viteza reda akademskih palmi (Chevalière d’Ordre des  palmes académiques).

 

Darja Damić Bohač, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za romanistiku, Katedra za francuski jezik

Dr.sc. Darja Damić Bohač rođena je 1956. u Zagrebu. Dio djetinstva provela je u Egiptu, Siriji i Tunisu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirala je u rujnu 1979. francuski jezik i književnost te talijanski jezik. Magistrirala je 1990. na poslijediplomskom studiju lingvistike obranivši rad L’aspect verbal en français.
Dana 11. lipnja 2012. obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom Ustrojstvo dopunskih i okolnosnih glagolskih spojeva riječi s obvezatnim prijedložnim i besprijedložnim nominalnim dopunama u francuskome i hrvatskome jeziku pred povjerenstvom u sastavu prof. dr. August Kovačec, prof. dr. Sanja Grahek i prof. dr. Josip Silić.
Usavršavala se u New Yorku (1983, 1985, 1986, 1987. – Columbia University), u Parizu (1991/1992. – Sveučilište Paris 3 Sorbonne Nouvelle i ILPGA), Rennesu (2002. – Université de Rennes 2), Beču (2004. – Institut für Űbersetzen und Dolmetschen), Parizu (2005. – ISIT).
Od 1979. do 1984. radila je kao nastavnik francuskog jezika u Društvu za kulturnu suradnju Jugoslavija-Francuska (danas Francuska Alijansa), a od 1984. zaposlena je na Odsjeku za romanistiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu u zvanju lektora, odnosno višeg lektora od 1994. Nastavu je izvodila na svim godinama studija: Francuski jezik I, II i III, Exercices de langue III, Thème et Version, a na reformiranom studiju nositelj je i izvođač kolegija Francuski jezik 5 i 6 (preddiplomski studij), te nositelj i izviđač kolegija Francuski jezik 7-9 (diplomski studij). Mentorirala je izradu brojnih diplomskih radova. Bila je uključena u nekoliko znanstvenih projekata, a od 2003. do 2005. obnašala je dužnost zamjenice pročelnice Odsjeka za romanistiku.
Objavila je 36 radova, od toga jednu znanstvenu monografiju i u suautorstvu 3 sveučilišna priručnika. Održala je 33 izlaganja na znanstvenim skupovima, radionicama i pozvanim predavanjima.

Downloads

Published

ožujka 12, 2019

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

ISBN-13 (15)

978-953-175-774-4 (PDF)

Publication date (01)

2019

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-578-8

Date of first publication (11)

2016

Physical Dimensions