fleksija.pl: promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku

Authors

Ivana Vidović Bolt
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0002-8054-247X

Synopsis

Udžbenik fleksija.pl Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku namijenjen je ponajprije studentima polonistike na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu jer sadrži nastavne jedinice obvezatnoga kolegija Fleksija i semantika vrsta riječi.

Primijenjeni pristup promjenjivim vrstama riječi oslanja se uglavnom na suvremene poljske gramatike, te udžbenike i priručnike za učenje poljskoga kao stranoga jezika objavljene u Poljskoj, Hrvatskoj i drugim slavističkim sredinama. Određena odstupanja od tradicionalnoga opisa promjenjivih vrsta riječi u poljskom jeziku rezultat su višegodišnjega propitivanja najučinkovitijih modela usvajanja poljskoga jezika u Hrvatskoj pa su stoga posebno izdvojeni oni primjeri koje studenti usvajaju s izvjesnim poteškoćama.

Uz pravila, gdjegod je potrebno, posebno su istaknute iznimke. Izdvojeni primjeri kojima prethodi crna točkica odstupaju od navedenoga pravila. Inačice su odijeljene kosom crtom. Uvršteni primjeri ekscerpirani su iz udžbenika za učenje poljskoga jezika kako bi svaki korisnik u potpunosti mogao svladati osnovni leksik u skladu s gramatičkim pravilima.

Chapters

 • Sadržaj
 • Imenice – Rzeczowniki
 • Imenice muškoga roda – Rzeczowniki rodzaju męskiego
 • Imenice ženskoga roda – Rzeczowniki rodzaju żeńskiego
 • Imenice srednjega roda – Rzeczowniki rodzaju nijakiego
 • Singularia tantum
 • Pluralia tantum
 • Nesklonjive imenice – Rzeczowniki nieodmienne
 • Zamjenice – Zaimki
 • Lične zamjenice – Zaimki osobowe
 • Povratna zamjenica – Zaimek zwrotny
 • Upitno-odnosne zamjenice – Zaimki pytajno-względne
 • Pokazne zamjenice – Zaimki wskazujące
 • Upitno-odnosne zamjenice – Zaimki pytajno-względne
 • Niječne zamjenice – Zaimki przeczące
 • Neodređene zamjenice – Zaimki neokreślone
 • Pridjevi – Przymiotnik
 • Predikatni oblici pridjeva – Przymiotniki predykatywne
 • Nesklonjivi pridjevi – Przymiotniki nieodmienne
 • Jednina – Liczba pojedyncza
 • Pridjevi muškoga roda – Przymiotniki rodzaju męskiego
 • Pridjevi ženskoga roda – Przymiotniki rodzaju żęnskiego
 • Pridjevi srednjega roda – Przymiotniki rodzaju nijakiego
 • Množina – Liczba mnoga
 • Muškoosobni oblik – Forma męskoosobowa
 • Tzv. nemuškoosobni oblik – Forma niemęskoosobowa
 • Stupnjevanje pridjeva – Stopniowanie przymiotników
 • Tvorbeno stupnjevanje – Stopniowanie słowotwórcze
 • Opisno stupnjevanje – Stopniowanie opisowe
 • Nepravilno stupnjevanje – Stopniowanie nieregularne
 • Brojevi – Liczebniki
 • Glavni brojevi – Liczebniki główne
 • Redni brojevi – Liczebniki porządkowe
 • Zbirni brojevi – Liczebniki zbiorowe
 • Razlomci – Liczebniki ułamkowe
 • Neodređeni brojevi – Liczebniki nieokreślone
 • Glagoli – Czasowniki
 • Prezent – Czas teraźniejszy
 • Perfekt – Czas przeszły
 • Futur – Czas przyszły
 • Kondicional – Tryb przypuszczający
 • Imperativ – Tryb rozkazujący
 • Glagolski pridjevi i prilozi – Imiesłowy
 • Glagolski pridjevi – Imiesłowy przymiotnikowe
 • Glagolski pridjev radni – Imiesłów przymiotnikowy czynny
 • Glagolski pridjev trpni – Imiesłów przymiotnikowy bierny
 • Glagolski prilozi – Imiesłowy przysłówkowe
 • Glagolski prilog sadašnji – Imiesłów przysłówkowy współczesny
 • Glagolski prilog prošli – Imiesłów przysłówkowy uprzedni .
 • Trpni glagolski oblik – Strona bierna
 • Povratni oblik – Strona zwrotna
 • Vid – Aspekt
 • Glagoli kretanja – Czasowniki ruchu
 • Literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Ivana Vidović Bolt, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Ivana Vidović Bolt (Split, 1973.), doktorica filoloških znanosti, od 2015. redovita profesorica na Katedri za poljski jezik i književnost Filozofskoga fakulteta u Zagrebu. Studij talijanskoga i poljskoga jezika i književnosti završila je 1997., magistarski rad obranila 2000., a doktorsku disertaciju 2004. godine. Objavila je sveučilišni udžbenik fleksija.pl / Promjenjive vrste riječi u poljskom jeziku (2011.) i monografiju Životinjski svijet u hrvatskoj i poljskoj frazeologiji I. (2011.), dva konverzacijska priručnika i šezdesetak znanstvenih i stručnih radova. (Su)urednicom je nekoliko znanstvenih zbornika i suautoricom Rječnika hrvatskih animalističkih frazema (2017.) za koji je 2018. dobila Godišnju nagradu Filozofskoga fakulteta. Radila je kao lektorica za hrvatski jezik na Sveučilištu u Varšavi (1999./2000.). Od 2011. do 2014. godine bila je predsjednicom Hrvatskoga filološkog društva. Hrvatski je član predstavnik u Komisiji za slavensku frazeologiju Međunarodnoga slavističkog komiteta. Prevela je nekoliko knjiga te znanstvenih i proznih tekstova s poljskoga jezika. Njezin znanstveni rad usmjeren je na područja frazeologije, leksikologije, leksikografije, traduktologije, sociolingvistike i glotodidaktike.

Downloads

Published

travnja 14, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-341-8

Date of first publication (11)

2011

Physical Dimensions