Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja

Authors

Tomislav Raukar
Hrvatski

Synopsis

Pravni položaj srednjovjekovnoga seljaštva i način stvaranja plemstva ovise prije svega o društvenim značajkama područja na kojemu te društvene skupine nastaju. U ocrtavanju društvenoga i pravnoga položaja seljaštva važno je razlikovati istočnojadranski komunalni prostor od kontinentalnoga područja srednjovjekovne Hrvatske i Slavonije. U razvoju plemstva također gradska područja jadranskih komuna od Hrvatske i Slavonije, ali i razlike između tih dviju kraljevina, prije svega prema opsegu djelovanja kraljevske vlasti na staleško oblikovanje plemstva. Razmatraju se temeljni modeli koji najjasnije pokazuju značajke plemstva i seljaštva u hrvatskome srednjovjekovlju. Usredotočuje se na jadranski dio hrvatskih zemalja, tj. na srednjovjekovnu Hrvatsku, Dalmaciju i, dijelom, Istru, što znači na dva, po morfološkim, pravnim i političkim značajkama bitno različita društvena područja hrvatske srednjovjekovne povijesti – istočnojadranski pojas komunâ i kontinentalni prostor od Gvozda do jadranske obale. U samome središtu izlaganja o seoskim društvima bit će seoska općina i njezin razvoj od ranoga do kasnoga srednjeg vijeka. U razlaganju o plemićkim skupinama najveća će pažnja biti usmjerena prema nižemu plemstvu u srednjovjekovnoj Hrvatskoj, navlastito na prostoru između rijeka Zrmanje i Cetine, premda se, komparacije radi, ne će posve zanemariti ni značajke patricijata u dalmatinskim gradovima.

Chapters

 • Hrvatski
 • 1. Temeljni pojmovi
 • 2. Mogućnosti kolegija
 • B. Zemljišno vlasništvo
 • 1. Pojam zemljišnoga vlasništva
 • 2. Selo i zemljišni posjed
 • 3. Vrste zemljišnoga vlasništva
 • 4. Srednjovjekovna Hrvatska i territorium regale
 • C. Ranosrednjovjekovna seoska općina
 • 1. Gledišta historiografije
 • 2. Stvaranje vlastelinstava
 • D. Seoska društva:
  razvijeni i kasni srednji vijek
 • 1. Razvojne smjernice
 • 2. Srednjovjekovna Hrvatska
 • 3. Selo na komunalnom području:
  Zadar
 • 4. Upravno ustrojstvo sela
 • 5. Selo i bratovština
 • E. Plemstvo u srednjovjekovnoj Hrvatskoj
 • 1. Odličnik i plemić
 • 2. Plemstvo i historiografija:
  Ferdo Šišić
 • 3. “Plemstvo dvanaestero plemena”:
  historiografija
 • 4. “Plemstvo dvanaestero plemena”:
  vrela
 • 5. Plemstvo u srednjovjekovnoj Hrvatskoj:
  temeljni procesi
 • 6. Plemena i vlastela
 • 7. Doba staleškoga oblikovanja i uloga kraljevske vlasti
 • 8. Zbog čega je sastavljen Qualiter?
 • Bilješke
 • Izvori i literatura

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tomislav Raukar, Hrvatski

Hrvatski povjesničar (Stari Grad na Hvaru, 29. XII. 1933). God. 1956. završio je studij povijesti, hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti na Višoj pedagoškoj školi u Splitu. God. 1963. diplomirao je, a 1975. doktorirao povijest na Filozofskome fakultetu u Zagrebu gdje radi od 1963., od 1985. kao redoviti profesor na Katedri za hrvatsku povijest. Od 1988. predaje hrvatsku povijest u razvijenome i kasnome srednjem vijeku, a 1993–2004. bio je predstojnik Katedre za hrvatsku povijest. Od 1997. redoviti član HAZU. Voditelj je i suradnik na više znanstvenih projekata te urednik i član uredništva nekoliko časopisa (1985–94. član uredništva Historijskog zbornika, od 2001. glavni urednik Starina HAZU). Tijekom 1970-ih i 1980-ih obavio je niz istraživanja u hrvatskim i talijanskim arhivima (Zadar, Dubrovnik, Venecija, Ancona, Bari), gdje je posebice istraživao bilježničku građu. Oslanjajući se na metodologiju francuskih analista i prateći suvremene tokove europske, posebice talijanske i francuske medievistike, znatno je pridonio modernizaciji proučavanja hrvatskoga srednjovjekovlja. Posebice je vrijedan njegov doprinos proučavanju društvenih struktura i gospodarskog kretanja u urbanim i ruralnim sredinama Hrvatske u razvijenom i kasnome srednjem vijeku te komparativnomu proučavanju komuna na hrvatskoj i talijanskoj obali Jadrana. U hrvatsku historiografiju uveo je zapostavljene istraživačke teme, kao što su povijest svakodnevnoga života, mentaliteta i pobožnosti. Djela: Zadar u XV. stoljeću: ekonomski razvoj i društveni odnosi (1977), Zadar pod mletačkom upravom 1409–1797 (1987., koautor), Hrvatsko srednjovjekovlje: prostor, ljudi, ideje (1997), Seljak i plemić hrvatskoga srednjovjekovlja (2002), Srednjovjekovne ekonomije i hrvatska društva (2003), Studije o Dalmaciji u srednjem vijeku (2007). God. 2005. objavljen je Raukarov zbornik s nizom priloga suvremenih povjesničara.

Downloads

Published

travnja 15, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2002

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-168-4

Date of first publication (11)

2002