Studije o kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj skulpturi s otoka Raba

Authors

Mirja Jarak
Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Synopsis

U knjizi su obrađeni brojni kameni spomenici s otoka Raba, dijelovi crkvenog namještaja i arhitektonske skulpture. U uvodnim poglavljima opisan je kontekst u kojem treba sagledavati pojavu i obilježja rapske skulpture u kasnoj antici i ranome srednjem vijeku. Glavni dio knjige predstavljaju tri velika poglavlja posvećena starokršćanskoj, predromaničkoj i ranoromaničkoj skulpturi s otoka Raba. U analizi spomenika istaknuta su njihova stilska i radionička obilježja, analogije i datacijske odrednice. Pored u literaturi zastupljenih djela, u knjizi su objavljeni i neki dosada izostavljeni spomenici, čime je upotpunjena slika o razvoju skulpture na otoku Rabu od 4. do kraja 11. stoljeća. U kataloškom dijelu nalazi se 108 kataloških jedinica. (preuzeto s www.bib.irb.hr/880043)

Chapters

 • Naslovnica
 • Predgovor
 • Uvod
 • Položaj otoka Raba unutar crkvene organizacije na istočnome Jadranu i implikacije na razvoj arhitekture i umjetnosti
 • Starokršćanska i ranosrednjovjekovna arhitektura na otoku Rabu
 • Starokršćanska skulptura
 • Ulomak s likom Dobrog pastira
 • Ranokršćanski spomenici iz katedrale
 • Samostan sv. Andrije
 • Sv. Ivan Evanđelist
 • Supetarska Draga
 • Kampor
 • Barbat
 • Kasnoantički sarkofag ispred gradskog lapidarija
 • Starokršćanski spomenici nepoznate provenijencije
 • Radioničko porijeklo
 • Predromanička skulptura
 • Predromaničko uređenje katedrale
 • Crkvica sv. Martina
 • Kampor
 • Predromanički spomenici iz lapidarija
 • Predromanički ulomci iz Supetarske Drage
 • Predromanički ulomci iz Sv. Andrije
 • Izgubljeni spomenici
 • Obilježja rapske predromaničke skulpture
 • Ranoromanička skulptura
 • Arhitektonska skulptura
 • Crkveni namještaj
 • Katalog
 • Izvori i literatura
 • Kratice
 • Summary
 • Popis ilustracija
 • Mjesta na Rabu sa spomenicima skulpture obrađenim u knjizi - karta

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Mirja Jarak, Odsjek za arheologiju, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Mirja Jarak rođena je u Zagrebu 24.05.1962. g. Na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirala je dvopredmetni studij filozofije i arheologije 1986. Magistrirala je (1990.) i doktorirala (1998.) na Odsjeku za arheologiju Filozofskoga fakulteta, gdje je zaposlena od kraja 1987. g. Birana je u zvanja asistenta (1993.), višeg asistenta (1998.), docenta (2000.) i izvanrednog profesora (2011.). Od 1993. g. zaposlena je na Katedri za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju, kojoj je od 2000. do 2009. bila predstojnicom.
Od akad. god. 1989./90., Mirja Jarak drži nastavu na Odsjeku za arheologiju. Održala je velik broj kolegija, predavanja i seminara, s različitim temama iz starokršćanske i srednjovjekovne nacionalne arheologije (20 tematski različitih kolegija do uvođenja bolonjskogsustava, a unutar bolonjskog studija uz neke stare, uvela je i niz novih kolegija). S dolaskom na Katedru za opću srednjovjekovnu i nacionalnu arheologiju 1993.g., znatno je povećala nastavnu satnicu iz srednjovjekovne nacionalne arheologije koja je oformljena kao zaseban predmet s posebnim ispitom. Od akad. g. 1996./97. drži nastavu i na poslijediplomskome studiju arheologije, gdje je angažirana kao mentorica za izradu doktorskih disertacija. Angažirana je kao mentorica i na poslijediplomskome studiju medievistike. Akad. god. 2007./08. i u zimskome semestru 2008./09. bila je pročelnica Odsjekaza arheologiju. Boravila je na sveučilištima u Padovi, Udinama, Beču i Solunu (u sklopu međusveučilišne razmjene ili uz korištenje stipendije).
Znanstveni rad posvećen je, kao i nastavna djelatnost, kasnoantičkoj i srednjovjekovnoj arheologiji i povijesti. U magistarskome radu „ Ranokršćanske općine u urbanim središtima jugoslavenskog dijela Panonije“ i doktorskoj disertaciji „ Italski elementi u ranome kršćanstvu Dalmacije prema arheološkim i literarnim izvorima“ obrađivane su teme iz kasnoantičkoga, ranokršćanskog razdoblja. Kasnoj antici i ranome srednjem vijeku posvećeni su objavljeni izvorni znanstveni radovi, knjiga (Crkvena arhitektura 7. i 8. stoljeća: uvod u studij predromanike, Književni krug Split, 2013.), izlaganja na domaćim i međunarodnim znanstvenim skupovima, stručni i pregledni radovi, recenzije i prikazi. Znanstveni radovi mogu se podijeliti prema užim tematskim područjima. Ističu se radovi posvećeni kasnoantičkoj i ranosrednjovjekovnoj arhitekturi i skulpturi i različitim problemima predromaničkog razdoblja u Hrvatskoj. Značajna skupina radova bavi se povijesnim i hagiografskim temama (radovi koji tematiziraju kasnoantičke i srednjovjekovne literarne izvore za područje Panonije i Dalmacije). Znanstveni radovi dijelom su realizirani kroz suradnju na nekoliko projekata MZOS.

Downloads

Published

travnja 16, 2020

Categories

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2017

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-13 (15)

978-953-175-500-9

Date of first publication (11)

2017