(Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi i korpusnopragmatičke analize

Authors

Virna Karlić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
https://orcid.org/0000-0002-6525-3805
Petra Bago
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
https://orcid.org/0000-0002-4994-6417

Synopsis

(Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi i korpusnopragmatičke analize studija je posvećena prikazu lingvističke pragmatike, s posebnim osvrtom na njezine dvije grane – računalnu i korpusnu pragmatiku, čija je primjena prikazana na primjerima korpusnopragmatičkih analiza gramatičko-pragmatičkih pojavnosti u hrvatskom i srpskom jeziku.

Knjiga je organizirana u dva dijela. Prvi, teorijski dio uključuje opći prikaz lingvističke pragmatike, njezinih područja bavljenja te istraživačkih ciljeva (Cjelina 1), pregled povijesnog razvoja pragmatike (Cjelina 2) te pregled metoda prikupljanja i obrade jezične građe koje se primjenjuju u pragmatičkim istraživanjima (Cjelina 3). Posebna pažnja posvećena je prikazu računalne pragmatike i njezina odnosa s područjem obrade prirodnog jezika te predstavljanju korpusnopragmatičkog pristupa jeziku u upotrebi (Cjelina 4). Drugi dio knjige posvećen je odnosu gramatike i (korpusne) pragmatike. U njemu su (p)opisane gramatičke kategorije u hrvatskom i srpskom jeziku koje su izravno povezane s kontekstom jezične upotrebe (gramatičko-pragmatičke kategorije) (Cjelina 5) te su predstavljeni primjeri (kontrastivnih) korpusnopragmatičkih analiza gramatičko-pragmatičkih i drugih pragmatičkih pojavnosti u hrvatskom i srpskom jeziku (Cjeline 6–8). Posljednja cjelina knjige posvećena je prikazu izrade specijaliziranog korpusa govornih činova s pragmatičkom anotacijom (Cjelina 9).

Chapters

 • Uvodna riječ
 • PRAGMATIKA: PODRUČJE BAVLJENJA, RAZVOJ DISCIPLINE, ISTRAŽIVAČKE METODE
 • 1. Lingvistička pragmatika: prikaz discipline, temeljni pojmovi, jezgrena pragmatička područja
 • 2. Lingvistčka pragmatika: kratki pregled razvoja discipline
 • 3. Istraživačke metode u pragmatici
 • 4. Obrada prirodnog jezika, računalna pragmatika i korpusnopragmatički pristup jeziku u upotrebi
 • PRAGMATIKA I GRAMATIKA: KORPUSNOPRAGMATIČKE ANALIZE
 • 5. Gramatika i (korpusna) pragmatika
 • 6. Kategorija (ne)određenosti i pridjevski vid: korpusnopragmatička analiza
 • 7. Pragmatičke funkcije i obilježja glagola u imperativu: korpusnopragmatička analiza
 • 8. Načini i sredstva izražavanja direktivnosti: korpusnopragmatička analiza govornih činova
 • 9. Razvoj specijaliziranoga korpusa direktivnih govornih činova
 • ZAKLJUČNA RIJEČ
 • POPIS PRILOGA
 • Popis literature
 • Popis tablica
 • Popis slika
 • Popis grafova

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Virna Karlić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti

Rođena je 1985. godine u Rijeci. Završila je studije južnoslavenskih jezika i književnosti (srpski i makedonski jezik i književnost) te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. doktorirala je na temi Određenost i neodređenost u srpskom i hrvatskom jeziku u sklopu Poslijediplomskog doktorskog studija lingvistike na istom fakultetu (mentori: prof. dr. sc. Ivo Pranjković i prof. dr. sc. Milivoj Alanović). Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za južnoslavenske jezike i književnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. U sklopu studija južnoslavenskih jezika i književnosti izvodi nastavu iz srbističkih i južnoslavističkih jezikoslovnih kolegija. Surađivala je na znanstvenim projektima Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa pod vodstvom prof. dr. sc. Borislava Pavlovskog (MZO); Hrvatski književno-kulturni identitet u tranziciji / regionalnom kontekstu (aspekti hrvatsko-srpskog kulturnog dijaloga) pod vodstvom prof. dr. sc. Dušana Marinkovića (HRZZ) te PRINCIPLE – Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering pod vodstvom doc. dr. sc. Petre Bago (Europska komisija, Connecting Europe Facility). Sudjelovala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila četrdesetak znanstvenih i stručnih radova. Autorica je knjiga (Ne)određenost: načini i sredstva izražavanja u hrvatskom i srpskom jeziku (2017) i (Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi i korpusnopragmatičke analize (2021, u suautorstvu s Petrom Bago). Jedna je od urednica dvaju znanstvenih zbornika (Tranzicija i kulturno pamćenje 2017), Što sanjamo: Knjiga radova povodom 70. rođendana profesora Dušana Marinkovića 2019). Predstojnica je Katedre za srpsku i crnogorsku književnost. Područja njezina najužeg znanstvenog interesa su gramatika i pragmatika južnoslavenskih jezika te hrvatsko-srpski jezični odnosi.

Petra Bago, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti

Rođena je 1982. godine u Zagrebu. Završila je studije informacijskih znanosti te etnologije i kulturne antropologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2014. doktorirala je na temi Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika u sklopu Poslijediplomskog doktorskog studija informacijskih znanosti na istom fakultetu (mentori: prof. dr. sc. Damir Boras i doc. dr. sc. Nikola Ljubešić). Od 2009. godine zaposlena je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a 2017. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice. U sklopu studija informacijskih i komunikacijskih znanosti izvodi nastavu iz područja obrade prirodnog jezika, digitalne humanistike te e-leksikografije. Vodila je dva međunarodna projekta Europske komisije: PRINCIPLE – Providing Resources in Irish, Norwegian, Croatian and Icelandic for Purposes of Language Engineering (Connecting Europe Facility, CEF) i DigiLing: Trans-European e-Learning Hub for Digital Linguistics (Erasmus+ KA2) te surađuje na nekoliko međunarodnih i nacionalnih projekata. Sudjelovala je na dvadesetak domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te je objavila tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Suautorica je knjige (Računalna) pragmatika: temeljni pojmovi i korpusnopragmatičke analize (2021, u suautorstvu s Virnom Karlić) te je suurednica znanstvenog zbornika INFuture 2019: knowledge in the digital age (2019). Predstojnica je Katedre za obradu prirodnog jezika, leksikografiju i enciklopedistiku. Područja njezinog najužeg znanstvenog interesa su digitalna humanistika, obrada prirodnog jezika, e-leksikografija te enciklopedistika.

Računalna pragmatika

Downloads

Published

prosinca 24, 2021

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-175-961-8

Publication date (01)

2021