Osnove JASP-a za sociologe (i one koji se tako osjećaju)

Authors

Ksenija Klasnić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
https://orcid.org/0000-0001-9362-6739
Goran Koletić
Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju
https://orcid.org/0000-0003-0976-1685

Synopsis

Pandemija prouzrokovana novim virusom SARS-CoV-2, koja je početkom 2020. godine nakratko "zaustavila svijet", u vrlo je kratkom razdoblju u naše živote unijela niz promjena kojima smo se morali prilagoditi. Nastava je na fakultetima nakratko potpuno obustavljena, da bi se potom uspostavila u online obliku, što je za mnoge sveučilišne nastavnice i nastavnike, kao i njihove studente/ice, predstavljalo veliki izazov. JASP se u kontekstu neplaniranog i naglog prelaska na online nastavu pokazao kao izvrsna besplatna alternativa licenciranom softveru koji smo do tad koristili. Premda je priručnik nastao primarno za studentice i studente sociologije, po svojem je obliku i sadržaju u potpunosti primjeren za korištenje svim studentima, istraživačima i sveučilišnim nastavnicima iz drugih disciplina koji imaju potrebu naučiti koristiti JASP u obradi i statističkoj analizi podataka. Drugim riječima, ovaj je priručnik namijenjen sociolozima i svima koji se tako osjećaju.
Priručnik obrađuje teme iz deskriptivne i inferencijalne statistike poput grafičkih prikaza, mjera centralne tendencije i disperzije, pouzdanosti indeksa i skala, procjena intervala pouzdanosti, parametrijskih i neparametrijskih statističkih testova te linearnu regresijsku analizu. Sve su teme popraćene originalnim sociološkim primjerima na podacima pohranjenim u bazama s poveznicama u tekstu. Baze podataka pohranjene su na repozitoriju Odraz te administrirane od Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
Razumijevanje sadržaja ovog priručnika pretpostavlja poznavanje osnovnih pojmova deskriptivne i inferencijalne (frekventističke) statistike, kao i nekih drugih osnovnih pojmova iz kvantitativne sociološke metodologije. Iako na nekim mjestima podsjećamo čitatelja na pojedine teorijske statističke koncepte, svrha ovog priručnika nije upoznavanje sa statističkim pojmovima, već njihova primjena na konkretnim podacima.

Chapters

 • Predgovor
 • 1. Uvod
 • 2. Deskriptivna statistika i grafičko prikazivanje podataka
 • 3. Odabir i analiza skupina ispitanika
 • 4. Kreiranje i rekodiranje varijabli
 • 5. Intervali pouzdanosti
 • 6. Kontingencijske tablice i χ2 test
 • 7. T-test
 • 8. (Jednostavna) analiza varijance
 • 9. (Još neki) neparametrijski testovi
 • 10. Korelacijska analiza
 • 11. Jednostavna linearna regresijska analiza
 • 12. Višestruka (multipla) linearna regresijska analiza
 • 13. Procjena i analiza pouzdanosti indeksa i skala
 • 14. Umjesto zaključka – pregled odabranih statističkih procedura i njihovih obilježja
 • Prilozi

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ksenija Klasnić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju

Izvanredna je profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i predstojnica Katedre za metodologiju. Diplomirala je 2007. godine završivši jednopredmetni studij sociologije, znanstveni i nastavnički smjer, na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te dodatni dvogodišnji studij društveno-humanističke informatike na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, grana sociološka metodologija, obranila je 2014. godine te stekla akademsko zvanje doktorice znanosti. Godine 2015. stječe znanstveno zvanje znanstvene suradnice iz područja društvenih znanosti, polje sociologija, 2016. godine izbrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice, a 2022. u znanstveno-nastavno zvanje izvanredne profesorice na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju. Nositeljica je više metodološko-statističkih kolegija na prijediplomskom, diplomskom i doktorskom studiju sociologije.
Područja njezina bavljenja i znanstvenog interesa su sociološka metodologija (primarno kvantitativna i mješovita), društvene i rodne nejednakosti, društveni položaj manjina. Članica je uredništava znanstvenih časopisa Socijalna ekologija i Revija za sociologiju. Recenzira radove za desetak domaćih i međunarodnih znanstvenih časopisa. Sudjeluje u različitim aktivnostima popularizacije znanosti, kojima se potiče dijalog znanstvene zajednice sa zainteresiranom publikom o znanosti i znanstvenom obrazovanju. Stručno se usavršava u području sociološke metodologije i istraživačke etike. Sudjelovala je kao suradnica ili voditeljica istraživanja na brojnim primijenjenim i znanstvenim istraživačkim projektima.

Goran Koletić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Odsjek za sociologiju

Završio preddiplomski (2007. – 2010.) i diplomski studij (2010. ‒ 2013.) jednopredmetne sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 2015. do 2019. godine zaposlen je doktorand/projektni asistent na projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Prospective Biopsychosocial Study of the Effects of Sexually Explicit Material on Young People’s Sexual Socialization and Health (PROBIOPS)“. U studenom 2019. stekao je akademski stupanj doktora društvenih znanosti, polje sociologija. Od 2019. godine zaposlen je kao asistent na Katedri za metodologiju Odsjeka za sociologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Iste godine postaje članom uredništva znanstvenog časopisa Revija za sociologiju te, kao član užeg tima projekta PROBIOPS, dobiva Godišnju nagradu Filozofskog fakulteta koja dodjeljuje se za znanstvena postignuća. Od 2020. sudjeluje u drugom projektu Hrvatske zaklade za znanost: „Dynamics of Reproductive and Sexual Health in Emerging Croatian Adults, 2005-2020“. Od 2021. godine obnaša funkciju predsjednika Povjerenstva Odsjeka za sociologiju za prosudbu etičnosti istraživanja, a od 2022. funkciju tajnika Poslijediplomskog doktorskog studija sociologije. U 2023. bio je poslijedoktorand na Université catholique de Louvain u Belgiji u okviru projekta “Testing the Impacts of Pornography Use on Relationship Quality”, financiranog od strane Le Fonds de la Recherche Scientifique. Trenutno je istraživački suradnik na Psychological Sciences Research Institute (UCLouvain). U razdoblju od 2016. godine do danas sudjelovao je u izvođenju nastave na tri obavezna metodološko-statistička kolegija te tri izborna kolegija na Odsjeku za sociologiju. Autor je ili koautor 28 znanstvenih i stručnih radova, sudjelovao je u 20 znanstvenih projekata te izlagao na tridesetak znanstveno-stručnih skupova. Istraživački mu interesi obuhvaćaju određena područja iz sociologije seksualnosti, medicinske sociologije, javnog zdravstva i kvantitativne metodologije društvenih istraživanja.

JASP priručnik

Downloads

Published

studenoga 29, 2023

Categories

Details about this monograph

ISBN-13 (15)

978-953-379-011-4

Publication date (01)

2023