7th International ConferenceThe Future of Information Sciences INFuture2019: Knowledge in the Digital Age

Autori

Petra Bago (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia; Ivana Hebrang Grgić (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia; Tomislav Ivanjko (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia; Vedran Juričić (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia; Željka Miklošević (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia; Helena Stublić (ur), Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Sažetak

This is the seventh publication in the series of biennial international conferences, The Future of Information Sciences (INFuture) organised by the Department of Information and Communication Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb. Since its beginnings twelve years ago, the INFuture conference has been providing a platform for discussing both theoretical and practical issues in information organization and information integration through the explorations of how developments in information and communication technology influence the future of the field of information sciences. Education and research in information sciences and its interdisciplinary scope and application is of particular interest to this conference which is aimed at researchers and professionals from the broad field of information and communication sciences and related professions. The title of this year's conference is INFuture2019: Knowledge in the Digital Age. The conference explores the influence the information and communication sciences have on the society as a whole.The INFuture2019 conference consists of 26 papers from 58 authors from nine countries -Austria, Croatia, Germany, Netherlands, Norway, Slovenia, South Korea, Sweden and United States.

Poglavlja

Preuzimanja

Podaci o preuzimanjima još nisu dostupni.

Biografije autora

Petra Bago, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Petra Bago (matični broj znanstvenika: 314883) rođena je 18. studenoga 1982. godine u Zagrebu. Osnovnu školu pohađa u Zagrebu, Bernu (Švicarska) i Sofiji (Bugarska). V. gimnaziju prirodoslovno-matematičkog usmjerenja završava u Zagrebu.

 Godine 2003. upisuje Filozofski fakultet, smjer informacijskih znanosti i etnologije i kulturne antropologije. Od 2004. sudjeluje u nastavi kao demonstratorica na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Kao suautor 2006. godine prima Rektorovu nagradu za studentski znanstveni rad. Diplomirala je na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti i Odsjeku za etnologiju i kulturnu antropologiju 2008. godine.

Akademske godine 2008./2009. upisuje poslijediplomski doktorski studij na Odsjeku za informacijske znanosti. Od 2009. zapošljava se na istom odsjeku kao znanstvena novakinja. Doktorirala je u rujnu 2014. 

Aktivno sudjeluje u izvođenju nastave na preddiplomskoj i diplomskoj razini. Pohađala je više tečajeva, ljetnih škola i europskih intenzivnih programa u zemlji i inozemstvu.

 

Ivana Hebrang Grgić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Ivana Hebrang Grgić (matični broj znanstvenika 254471) rođena je u Zagrebu 1974. godine. Po završetku gimnazije upisuje studij filozofije i informatologije (smjer bibliotekarstvo) na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je 1999. godine. Godine 2000. upisuje poslijediplomski studij na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Godine 2001. zapošljava se kao školska knjižničarka u Osnovnoj školi Pantovčak u Zagrebu.

Godine 2002. zaposlena je kao znanstveni novak na projektu Rječnik hrvatskog knjižničarskog nazivlja na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Nakon tog projekta surađivala je na projektima Hibridna knjižnica i pristup znanstvenim informacijama, Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju, a od 2007. godine na projektu Tradicionalno i elektroničko nakladništvo u Zagrebu.

Sudjeluje u nastavi na kolegijima na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Godine 2011. izabrana je u znanstveno zvanje znanstvenog suradnika, 2013. godine u zvanje višeg znanstvenog suradnika, a 2015. godine u znansteno-nastavno zvanje docenta.

Autorica je dvije knjige te niza članaka u znanstvenim i stručnim, domaćim i međunarodnim časopisima. Uredila je šest znanstvenih knjiga. 

Jedna je od autorica Hrvatske deklaracije o otvorenom pristupu objavljene u listopadu 2012. godine. Godine 2016. SPARC Europe uvrstio ju je na svoju listu Europe's Open Access Champions. Dobitnica je Godišnje nagrade Filozofskoga fakulteta 2017. godine za knjigu Časopisi i znanstvena komunikacija.

Od 2017. godine predstojnica je Katedre za knjigu i nakladništvo na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. 

Tomislav Ivanjko, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Tomislav Ivanjko (matični broj znanstvenika 314670) rođen je 1984. Diplomirao je 2008. go­dine radom s područja bibliotekarstva čime zavšava dvopredmetni studij komparativne književ­nosti i informacijskih i komunikacijskih znanosti na Filozofskom fakultetu Sve­učilišta u Zagrebu. Dobitnik je nagrade Zaklade dr. Ljerke Markić-Čučuković za najboljeg studenta bibliotekarstva na Sveučilištu u Zagrebu za ak. godinu 2004./2005. Od 2009. godine radi kao znan­stveni novak na Odsje­ku za informacijske i komunikacijske znanosti na projektu Organizacija, upravljanje i razmjena znanja u elektroničkom obrazovnom okruženju (130-1301799-1755) pod vodstvom prof. dr. sc. J. Lasić-Lazić u okviru znanstveno istraživač­kog programa Strategije digitalizacije znanja i ba­štine. Aktivno sudjeluje u izvođenju na­stave na preddiplomskim i diplomskim studijima Odsjeka za informacijske i komunika­cijske znanosti. U sklopu znanstvenog rada sudjelo­vao je i izlagao na desetak domaćih i međunarodnih znan­stvenih konferen­cija i u objavio tridesetak znanstvenih i stručnih radova. Član je Katedre za organizaciju znanja. Doktorirao 2015. godine radom Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe pod mentorstvom prof. Sonje Špiranec, izv. prof. Od studenog 2017. zaposlen kao docent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti.

Vedran Juričić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Vedran Juričić rođen je 17. travnja 1982. u Virovitici. Osnovnu i srednju školu završio je u Čakovcu. Godine 2000. upisuje studij računarstva na Fakultetu elektroteh-nike i računarstva u Zagrebu, na kojem je 2005. diplomirao s temom Sustav za praćenje inačica programske podrške. Do 2007. radi u Siemens d.d. u odjelu PSE (Program and System Engineering) na poslovima projektiranja, razvoja i testiranja sustava mobilnih komunikacija. U rujnu 2007. upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, gdje postaje znanstveni novak na projektu prof. dr. sc. Vladimira Mateljana pod nazivom Optimizacija baze znanja. U kolovozu 2012. obranio je doktorsku disertaciju pod naslovom Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju, nakon čega je zaposlen kao viši asistent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Od rujna 2017. zaposlen je kao docent na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti, na katedri za Društveno-humanističku informatiku.

 

Željka Miklošević, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Rođena u Vukovaru. Opću gimnaziju završila u Slatini (1997.). Diplomirala povijest umjetnosti i engleski jezik i književnost (2003.) te dodatni dvogodišnji studij muzeologije (2006.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Pripravnički staž za kustosa odradila u Grafičkoj zbirci Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu nakon čega polaže kustoski ispit (2005.). U Muzeju Slavonije u Osijeku (2006.-2008.) obavlja poslove kustosa na umjetničkim zbirkama te vodi edukativne muzejske programe.

Akademske godine 2008-/2009., upisuje Poslijediplomski doktorski studij informacijskih znanosti na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu gdje od 2008. godine radi kao znanstvena novakinja – asistentica na znanstvenom projektu prof. dr. sc. Tomislava Šole Hrvatski identitet u marketingu mjesta i razvojnoj strategiji. Doktorirala 2014. godine obranivši rad pod naslovom Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav.

Aktivno sudjeluje u strukovnim udruženjima s ciljem boljeg povezivanja muzejske teorije i prakse te promicanja muzeologije kao kvalitativnog okvira muzejskih programa orijentiranih na razvijanje i unapređenje komunikacije s muzejskim korisnicima: 2009. godine voditeljica je muzejske edukativne akcije [u]okvir[i] Hrvatskog muzejskog društva, a od 2011. godine Predsjednica Sekcije za muzejsku edukaciju i animaciju Muzejske udruge Istočne Hrvatske. Članica je Sekcije za muzejsku edukaciju i kulturnu akciju Međunarodnog savjeta za muzeje.

 

Helena Stublić, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, Croatia

Rođena je u Zagrebu gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. Od 2002. godine studira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na dvopredmetnom studiju povijesti umjetnosti i informacijskih znanosti, smjer muzeologija gdje je i diplomirala 2008. godine s temom „On-line izvori institucija za istraživanje korisnika baštine“.

Od listopada 2008. zaposlena je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti (Katedra za muzeologiju) kao znanstvena novakinja – asistentica na projektu prof. Žarke Vujić „Istraživanje korisnika baštine“. Nakon završenog Poslijediplomskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti obranila je doktorsku disertaciju pod naslovom „Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja“ u rujnu 2014. godine. U lipnju 2017. godine izabrana je u znanstveno zvanje znanstvene suradnice u području društvenih znanosti, polje informacijske i komunikacijske znanosti. U listopadu 2018. godine izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docentice.

Sudjeluje na brojim stručnim skupovima i međunarodnim znanstvenim konferencijama. Od 2009. aktivni je član Komiteta za muzeologiju (ICOFOM) Međunarodnog savjeta za muzeje (ICOM) te je sudjelovala na konferencijama u Tunisu 2013. godine, Tsukubi (Japan) 2015. godine te Teheranu (Iran) 2018. godine. 

Korice 7th International ConferenceThe Future of Information Sciences INFuture2019: Knowledge in the Digital Age
Objavljeno
siječnja 31, 2020

Details about this monograph

Publication date (01)
2019