Germanizmi u govorima đurđevečke Podravine

Authors

Velimir Piškorec
Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
https://orcid.org/0000-0001-7854-4858

Synopsis

Rad je podijeljen u sedam cjelina. U prvom poglavlju predstavljeni su osnovni pojmovi dodirnoga jezikoslovlja i istraživanja posuđenica. U drugom poglavlju obrađen je sociolingvistički okvir njemačko-hrvatskoga jezičnoga dodira u đurđevečkoj Podravini. Treće poglavlje sadrži opis metodologije istraživanja, dok četvrto obuhvaća više od 900 članaka o pojedinim germanizmima razvrstanih prema njemačkim leksičkim modelima. U petom su poglavlju popisani germanizmi prema obliku hrvatske replike, a u šestom se nalaze popisi dijafonskih parova. U sedmom poglavlju prikazani su rezultati istraživanja germanizama u tiskanim tekstovima na govorima đurđevečke Podravine

Chapters

 • 0. Uvod
 • I. Teorija jezičnih dodira i istraživanja posuđenica
 • 1. Temeljni pojmovi dodirnoga jezikoslovlja
 • 2. Istraživanje posuđenica
 • 3. Opis posuđenica nastalih preuzimanjem i djelomičnom zamjenom
 • 4. Sistemskolingvističke i sociolingvističke pretpostavke jezičnih dodira
 • II. Povijesni i sociolingvistički kontekst njemačko-hrvatskoga jezičnoga dodira u Podravini
 • 1. Razdoblje Vojne krajine (1535.–1871.)
 • 2. Razdoblje od ukidanja Vojne krajine (1871.) do kraja Drugoga svjetskoga rata (1945.)
 • 3. Razdoblje nakon 1945. godine
 • 4. Zaključna napomena
 • III. Istraživanje i analiza germanizama u govorima đurđevečke Podravine
 • 1. Opis istraživanja
 • 2. Temeljni pojmovi analize germanizama u govorima đurđevečke Podravine
 • 3. Morfosintaktička adaptacija germanizama
 • 4. Imenice
 • 5. Pridjevi
 • 6. Glagoli
 • 7. Ostale vrste riječi
 • 8. Fonološka adaptacija
 • IV. Rječnik modela i replika
 • V. Popis replika
 • VI. Popis dijafonskih parova
 • 1. Prototipni analitički dijafonski parovi
 • 2. Neprototipni analitički dijafonski parovi
 • 3. Elizijski dijafonski parovi
 • 4. Adicijski dijafonski parovi
 • VII. Germanizmi u pisanim izvorima
 • Anotirani popis izvora
 • Popis literature
 • Zemljovid istraženih govora đurđevečke Podravine (Mladen Matica)

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Velimir Piškorec, Odsjek za germanistiku, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Dr. sc. Velimir Piškorec (1966.), diplomirani germanist i anglist, redoviti je profesor u trajnome zvanju te predstojnik Katedre za njemački jezik Odsjeka za germanistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju o germanizmima u govorima đurđevečke Podravine obranio je 2001. godine. Stručno se usavršavao na sveučilištima u Austriji i Njemačkoj. Član je uredništva časopisa Suvremena lingvistika te Upravnog odbora njemačkoga Društva za interlingvistiku (Gesellschaft für Interlinguistik). Težišta znanstvenoga interesa su mu sociolingvistika, dodirno jezikoslovlje s fokusom na hrvatsko-njemačkim/austrijskim jezičnim i kulturnim dodirima, jezična biografistika, ekolingvistika, dijalektna geografija, interlingvistika, povijest filologije i esperantologija. Dobitnik je Državne nagrade za popularizaciju znanosti za 2015. za dva zvučna atlasa hrvatskih mjesnih govora te interaktivnu izložbu Od gojzerice do dindrlice. Austrijacizmi i germanizmi u hrvatskome. Objavio je četiri znanstvene monografije te dvjestotinjak znanstvenih i stručnih radova, recenzija i prijevoda.

Downloads

Published

travnja 24, 2020

Details about the available publication format: PDF

PDF

Publication date (01)

2020

Publication date of print counterpart (19)

2005

Details about the available publication format: Tiskano izdanje

Tiskano izdanje

ISBN-10 (02)

953-175-226-5

Date of first publication (11)

2005